Rechtsgebieden

U kunt bij Taşpınar Advocatuur terecht met vragen en verzoeken omtrent de
volgende rechtsgebieden:
 
Personen- en Familierecht
• Echtscheiding
• Samenwoning e/o de gevolgen van het verbreken daarvan
• Alimentatiekwesties (o.a. vaststelling en wijziging partner- e/o kinderalimentatie)
• Huwelijksvermogensrecht (verdeling huwelijksgoederengemeenschap / afwikkeling 
  huwelijksvoorwaarden)
• Pensioenaanspraken na echtscheiding
• Gezag- en omgangsproblematiek (o.a. opstellen ouderschapsplan)
• Vaststelling en ontkenning vaderschap
• Voogdij
• Ondertoezichtstellingen
• Uithuisplaatsingen
• Naamrecht
• Stalking / Straat- en contactverbod
 
Bijstand (Wet Werk en Bijstand)
• Afwijzing van uw bijstandsaanvraag
• Stopzetting of intrekking van uw bijstandsuitkering
• Terugvordering van uitgekeerde bijstand
• Verlaging van uw bijstandsuitkering
 
Sociaal zekerheidsrecht
• Werkloosheidswet (WW)
• Ziektewet (ZW)
• Wet arbeid en Zorg (WAZO)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
• Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong)
• Kinderbijslag
 
Arbeidsrecht
• Alle vormen van beëindiging van uw arbeidsovereenkomst (zoals ontbinding, opzegging, 
  beëindigingsovereenkomst, ontslag op staande voet en ontslagvergunning)
• Gevolgen van de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst voor de Werkloosheidswet- of  
  Ziektewetuitkering
• Opstellen en wijzigen van uw arbeidsovereenkomst
• Arbeidsongeschiktheid en ziekte
• Re-integratie van een zieke werknemer
• Loonvordering
• Loondoorbetaling bij ziekte
• CAO kwesties
• Concurrentie- en relatiebeding
• Geldigheid van de proeftijd
• Arbeidsvoorwaarden
 
Algemeen civiel recht
• Incassozaken / geldvorderingen
• Consumentenrecht
• Burenrecht
• Contractenrecht
• Conservatoir of executoriaal beslag (leggen of verweren ervan)